Strategie primární prevence (nejen) v onkologii

Hlavní rizikové faktory ovlivnitelné primární prevencí jsou kouření, malnutrice a abúzus alkoholu a jsou společné pro onkologická a kardiovaskulární onemocnění. Shodně přispívají až 70 % k úmrtnosti na tyto příčiny.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

První přednáška by se měla věnovat primární prevenci nejenom v onkologii. Podle takových světových epidemiologických dat v roce dva tisíce osm bylo každoročně ve světě diagnostikováno téměř třináct milionů onkologických onemocnění a z toho více než sedm a půl milionů lidí zemřelo na nějaká onkologická onemocnění. Ví se, že minimálně třetina onkologických případů je preventabilní. Myslím tím v oblasti té primární prevence. Bylo také konstatováno, že i v současné době pořád přetrvávají v populaci mýty o rakovině - že je to pouze zdravotní problém, že je to nemoc starých lidí a že se vyskytuje pouze ve vyspělých zemích, že slovo rakovina znamená ortel smrti, nevyhnutelný osud bez možnosti nějaké prevence. V roce dva tisíce jedenáct byla schválena Světová deklarace o rakovině, která má jedenáct konkrétních cílů, které by měly vést k tomu, že v roce dva tisíce dvacet pět čili v poměrně blízké budoucnosti by se standardizovaná úmrtnost na onkologická onemocnění měla snižovat každoročně alespoň o tři procenta. Překlad té deklarace máte vzadu na tom zadním stolečku, kde si ho můžete vzít. Tento graf vyšel někdy v lednu v únoru letošního roku a ukazuje tady vývoj úmrtnosti na zhoubné nádory v zemích Evropské unie. A když se na to podíváme, tak ta horní křivka je pro muže, ta dolní křivka je pro ženy. Jsou tady data ještě za rok dva tisíce jedenáct a predikce, jak to asi bude vypadat v roce dva tisíce třináct. Čili to konečné, to už je vytečkované a je to tedy takový odhad. Dost vědecky podložený. Zdálo by se, že můžeme být v tomto ohledu spokojeni. Podívejme se, jak to ale vypadá mezi muži a mezi ženami. Samozřejmě je to celá Evropská unie, čili mezi jednotlivými zeměmi jsou tam velké rozdíly a bohužel Česká republika patří spíše k těm, které na tom jsou aspoň v některých ohledech špatně. Toto je křivka vývoje úmrtnosti na rakovinu plic u mužů. Vidíte, že je tady znatelný a dlouhotrvající pokles, to přičítáme zejména tomu, že muži přestávají kouřit. I celá řada úmrtnosti na další nádory má klesající tendenci s výjimkou rakoviny slinivky břišní, která má vzestupný trend. Když se podíváme na ženy, tak prosím toto jsou křížky na rozdíl od těch "x". Toto je vývoj úmrtnosti na nádory prsu u žen. Čili tady vidíme zase klesající tendenci, ale podívejte se na tuto křivku, to je úmrtnost na nádory plic u žen. A předpokládá se, že v průběhu asi dvou let dojde k překřížení těchto křivek, takže i ženy se v Evropské unii stanou oběťmi v podstatě kouření, protože můžeme říct, že ženy nebývají zaměstnány na rizikových pracovištích, kde je riziko plicních karcinogenů. Také u žen úmrtnost na ostatní nádory víceméně klesá, s výjimkou nádorů pankreatu, které mají ten vzestupný charakter, řekla bych strmější než u mužů. Odborníci onkologové mluví o tom, že rakovina je velmi složitý a mnohastupňový proces a že je tam šest takových významných biologických událostí, které způsobují to, že z počátečního iniciovaného mutagenního poškození nějakých buněk, nějakých DNA vazeb dochází k vývoji toho nádoru. Je tady udržování proliferace, maření účinků vrozených útlumových faktorů růstu, překážení apoptóze nebo jiným genetickým faktorů, které regulují fyziologickou smrt buňky. Dále je tady to, že nádorové buňky jsou schopny se replikovat a odborníci hovoří o nesmrtelnosti nádorových buněk. Jsou tady indukce angiogeneze čili prorůstání nádoru nebo metastáz novými cévami, které ho vyživují a zrychlují jeho progresi, a konečně aktivace mechanismů, které interferují s buněčnou adhezí což umožňuje nádorovým buňkám, že se uvolní do krevního řečiště a jsou přenášeny na vzdálená místa. Jaké jsou preventabilní rizikové faktory? Tři nejvýznamnější čili kouření, nezdravá výživa, kde stručně řečeno jde o energetickou dysbalanci a také o nepoměr mezi tvorbou volných radikálů a příjmem antioxidantů, plus abusus alkoholu. Tyto tři hlavní rizikové faktory přispívají zhruba sedmdesáti procenty ke vzniku, ale nejenom ke vzniku, ale k úmrtnosti na onkologická onemocnění. Ale také v podstatě shodným způsobem k úmrtnosti na kardiovaskulární nemoci. Ostatní rizikové faktory, které se uplatňují v onkogenezi, tak jsou to infekce, virové zejména, ale také Helicobacterem pylori, u nás přichází ještě v úvahu tvorba aflatoxinu z některých plísní, zatímco Schistostoma haematobium je záležitostí spíše jižních krajů. Dále je tady ionizující záření, ultrafialové záření, podívejte se, že solária přispívají k tomu procentu, které ovlivňuje úmrtnost na zhoubné nádory vlivem ultrafialového záření, zhruba více než padesáti procenty. Čili solária nejsou bezpečná. A pak jsou tady otázky profesní expozice. Protože naše politiky více než zdraví populace zajímají ekonomické zisky, tak můžeme říct, a je to potvrzeno v řadě zemí jak evropských, tak mimoevropských, že když se podaří úspěšně ovlivnit ta preventabilní rizika, tak snížení zdravotních nákladů, které se vynakládají na kardiovaskulární nemoci, se sníží v horizontu pěti let naprosto významně. Už v prvním roce je vidět pokles úmrtnosti zejména na ty akutní příběhy kardiovaskulárních nemocí, ale během pěti let už je to jasné. U onkologických onemocnění se to projeví ekonomicky za deset až dvacet roků. Další takové sdělení nám zasílá hlavní lékař Spojených států, který napsal takové základy strategického postupu v onkologii nebo v prevenci nádorů. Bylo vydáno v roce dva tisíce dvanáct. Tady apeluje zejména na to, aby se zvýšila zdravotní gramotnost, aby se ovlivnilo společenské prostředí, aby se vytvářely programy pro sdělovací prostředky, v podstatě každý týden by byla být veřejnost seznamována s nějakými krátkými vstupy mluvčího ministerstva zdravotnictví, který by dostával relevantní a adekvátní informace, aby se tam neobjevovaly chyby. Další je ovlivnit specifická prostředí, vytvářet programy pro školy, pro rodiny, pro zdravotnická zařízení, pro seniory, pro těhotné ženy. V tomto máme poměrně dobrou tradici, protože po roce devadesát na ministerstvu zdravotnictví v útvaru hlavního hygienika tehdejšího byl zřízen program podpory zdraví, kde bylo ročně přidělováno třicet šest milionů korun na tvorbu právě takovýchto programů. V okamžiku, kdy jsme se to naučili dělat, protože jsme to ze začátku tak moc neuměli, se tyto dotace snížily a v dnešní době je to záležitost, která absolutně skomírá a není téměř nikde vidět. A konečně je tady otázka legislativního přístupu, omezování kouření, pití, zdaňování tabáku, alkoholu a rizikových potravin, podpora tělesné aktivity a podobně. V té primární prevenci má své úkoly každý, ale hlavní podpora musí být od státu. Ten musí financovat mezioborový výzkum, zejména v tom, jak oslovit cílenou populaci. My víme, co jim máme říct, ale nevíme, jak jim to máme říct, aby to ti lidé akceptovali. Podpora tvorby a realizace těch úspěšných programů, které jsme vytvořili a které můžeme aktualizovat anebo vytvářet nové. Politici by se měli naučit odolávat vlivu lobbistů tabákového průmyslu, různých zemědělských producentů a výrobců alkoholu. Vzpomeňme na nedávnou metanolovou aféru, kdy když ministr zdravotnictví na krátkou dobu zakázal čepování lihovin, protože se nevědělo, co v nich je, tak se ti producenti velice zlobili a dokonce se hovořilo o zdravém a nezdravém alkoholu. Tady o tom dál budeme slyšet něco podrobnějšího. Progresivní zdaňování těch škodlivých věcí a podpora změn postojů společnosti, tady bychom se měli naučit dělat takovou tu lákavou reklamu, která by ty kuřáky, alkoholiky, případně ostatní lidi, kteří žijí nezdravě, trošku diskreditovala. Ministerstva, tam je úloha mnoha ministerstev, přičemž ministerstvo zdravotnictví by mělo mít tu úlohu řídící, protože to by mělo vyhodnotit, jaká je problematika, jaké jsou priority, a dávat těm ostatní úkoly v těch záležitostech, které spadají do jejich rezortu. Ty úkoly ministerstva zdravotnictví jsou v přípravě legislativy, ale nejenom v té odborné části, ale také v té části propagační. Všimněte si, že u nás vládní představitelé neumějí prodávat to, co si vymysleli. S-karty selhaly, druhý pilíř důchodové reformy selhává, možná že je to v něčem dobré, ale oni to neumí vysvětlit, oni neumí získat lidi. Teď se chystá novelizace zákona o kouření a opět je tady naprosto ticho, nikdo nic neví, nikdo nedává signály do populace v tom smyslu, aby populace chtěla zákaz kouření na veřejnosti. Nejenom někde, kde se pracuje, ale také v těch hospodách, restauracích a podobně. Dále sem patří podpora výzkumu, očkování a identifikace vysoce vnímavých osob (skupin). Tady jsou potom další úkoly, které by ministerstvo zdraví mělo splňovat. A mělo by stále organizovat různé hodnotící aktivity. Vždy vyhodnotit, co se stalo a jaké to mělo dopady, jestli máme v tomto dál pokračovat, nebo jestli máme změnit tu strategii. Na tom ministerstvu by mělo být vytvořeno samostatné oddělení nebo skupina v gesci hlavního hygienika. My jsme teď slyšeli, že ty drogy se nám dostaly z působnosti hlavního hygienika, ale snad tam ta spolupráce bude v tom smyslu, aby ty naše cíle byly propagovány. Nabízí se spolupráce s hygienickou službou, státními zdravotními ústavy, s lékařskými fakultami. My nemůžeme mít tu řídící úlohu, protože musíme dělat něco jiného, ale velice ochotně můžeme poskytovat nejnovější a vědecké informace tak, aby na tom ministerstvu mohli reagovat na různé nesmysly, které se nám objevují. A tady jsou prosím potom úkoly pro Vás. Rutinní kvalifikované poradenství. Jestliže máte úplně zdravého mladého kuřáka, tak už tady musíte zbystřit pozornost, protože víte, že on se dopracuje za nějakou dobu k vážným zdravotním poškozením. A proto, i když všechny testy, které tam sledujete, vycházejí dobře, tak už musíme toho kuřáka varovat před možným poškozením. Osobní příklad a potom specifický přístup k některým významným skupinám. Samozřejmě velké úkoly mají školy, které by měly v rámci výchovy ke zdraví vychovávat děti. My máme velkou zkušenost, v České republice máme programy třeba protikuřácké od mateřských škol, přes první i druhý stupeň základních škol, po první ročníky středních škol. Nicméně zjišťujeme, že pokud rodiče nespolupracují, ty programy nemají výsledky, protože děti se řídí příkladem svých nejbližších. Ve světě existuje spousta různých odborných společností, učitelů, zubařů, žen, Liga proti rakovině a tak dál, které se zabývají zejména protikuřáckými programy, ale věřím, že jsou i na jiných oborech. A tady naše Společnost pro prevenci rakoviny si dala za úkol tyto úkoly, které Vám tady představuji, nebudu je číst. A věříme, že nějakým způsobem se ty úkoly bude dařit plnit a rozšiřovat. Děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Natočení a zpracování přednášek v rámci vzdělávacího semináře pro praktické lékaře: "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“ bylo spolufinancováno grantem MZ Národní akční plán a koncepce na rok 2013, číslo 9/13/A (Včasné informace- nástroj úspěšného boje s rakovinou), Masarykovým onkologickým ústavem a edukačním grantem společnosti Roche, s.r.o.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Brněnské onkologické dny 2013 - webcast.

Podívejte se i na další přednášky webcastu Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře - webcast.

Související články

Jakmile se příznaky plicního nádoru objeví, jedná se nádor v pokročilém stadiu. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem vzniku rakoviny plic je kouření, proto by každý lékař měl o tomto riziku své pacienty informovat.

Za posledních 20 let se názory na to, že „normální je nekouřit", staly mezi mediky samozřejmostí. Zatím se nedaří zcela uspokojivě zajistit zcela nekuřácké prostředí na LF MU a fakultních klinikách, přestože i zde jsou trendy signalizující postupné zlepšování.

Nádory penisu a nádory testikulární patří mezi vzácnější nádorová onemocnění. Přesto jsou významné především pro své sociální důsledky. Testikulární nádory patří k nejčastějším nádorovým onemocněním mladého věku. Karcinom penisu je na druhou stranu preventabilní.