Historie transplantací ledvin v Brně - přednáška

Cesta od první k tisící transplantaci v Brně trvala 39 let. Přednáška, která zazněla 16. února 2012 na slavnostní konferenci u příležitosti 1000 transplantace ledvin v Brně, je historickým exkursem nejen po transplantacích v Brně, ale provází celou historií transplantací včetně výčtu zásadních objevů, které je  umožnily.    

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Díváme se na starověké lékaře, dvojčata Kosmu a Damiána, jak nahrazují gangrénou zničenou nohu kostelníka nohou odebranou v ten den zemřelému Maurovi. Tento zázrak se měl stát v roce 280 n. l. Od myšlenky nahradit zaniklou funkci vlastního orgánu rovnocenným orgánem dárce k její úspěšné klinické realizaci v roce 1954 uplynulo sedmnáct století. Zásadní objevy, které to umožnily, ale byly učiněny nedávno, ve století dvacátém. Patří k nim objev získané imunologické tolerance Peterem Medawarem a Frankem Burnetem, Nobelova cena 1960. Objev HLA systému u lidí Jean Daussetem v roce 1952, Nobelova cena 1980. Objevy týkající se orgánových a buněčných transplantací jako klinické metody, za které převzali Nobelovu cenu 1990 Joseph Murray a Edward Thomas. Poznání významu histokompatibility a vývoje techniky lymfocytotoxického testu pro typizaci HLA Paulem Terasakim. Demonstrace imunosupresivního účinku 6-merkaptopurinu Robertem Schwartzem. A poté vznik derivátu 6-merkaptopurinu azathioprinu v roce 1962. A nakonec průkaz imunosupresivního účinku cyklosporinu A Jean Francois Borelem. Tento lék zlepšil celosvětově výsledky transplantací o 15 až 20 %. V Brně byla první transplantace ledviny provedena 30. listopadu 1972 na I. chirurgické klinice. Operační tým vedl profesor Uhlíř, asistovali doktor Ničovský a Dominik, anestezii vedla primářka Táborská, později profesorka, přednosta ARK. A internistka I. chirurgie Hana Krejčová zajistila předoperační přípravu a následnou interní péči. Příjemcem byl muž narozený 1942, pravidelně dialyzovaný od 9. srpna roku 1972. Funkce štěpu zanikla po sedmnácti měsících infekcí při močové píštěli. Pacient se vrátil do dialyzačního programu, kde byl dále dialyzován necelé tři roky a zemřel 2. července 1975. Prvotní spádovou oblastí byly hranice bývalého Jihomoravského kraje, ale do roku 1987 se v Brně příležitostně transplantovali také nemocní dialyzovaní v Ostravě a Olomouci. Transplantace ledviny v Brně prováděla postupně, ale i střídavě, čtyři různá pracoviště. Již zmíněná I. chirurgická klinika, kde se provedlo devatenáct transplantací. Na Urologické klinice se provedlo šestadvacet transplantací, na II. chirurgické klinice dvacet sedm. A od 1. 8. 1984 se všechny transplantace provádějí v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Od roku 1975 až do září 1996 byli příjemci ledvin po provedené operaci hospitalizováni buď na JIP aktuálně transplantující kliniky, ale nejčastěji ihned na nefrologicko-metabolické JIP II. interní kliniky, která funguje od roku 1975. Po celou tuto dobu jednadvaceti let nefrologické pracoviště II. interní kliniky zajišťovalo organizaci transplantací, předoperační vyšetření, přípravu, bezprostřední i následnou potransplantační péči. Od října 1996 převzalo CKTCH organizaci transplantací i hospitalizační, pooperační péči zcela. Nefrologické pracoviště II. interny ale po další tři roky zajišťovalo ambulantní sledování a následnou péči. To se změnilo až 14. října 1999, kdy byla plně provedena první příbuzenská transplantace ledviny. Pacient zůstal ve sledování CKTCH, další ho pak následovali. A od té doby fungují v Brně dvě nefrologické transplantační ambulance a o pacienty se dělí. V samotných počátcích bylo součástí profylaktické imunosuprese i ozáření štěpů tzv. kobaltovou bombou. Provádělo se tři dny po sobě následující a poprvé ještě před vlastní transplantací v nultý den. Standardní farmakologickou kombinaci tvořil prednison a azatioprim. 24. listopadu 1985 při 102. transplantaci v pořadí jsme poprvé použili cyklosporin A u osmapadesátiletého mužského příjemce. Štěp fungoval bez dvou měsíců čtyři roky až do úmrtí pacienta na sepsi po pyelolitotomi a prostatektomii. Od toho data se cyklosporin A stal součástí standardní trojkombinace imunosupresivních léků. 21. července 1996 jsme poprvé nahradili azatioprim mykofenolátem mofetilem, a to v rámci mezinárodní studie. Při první transplantaci, kde byla tato trojkombinace použita, štěp fungoval na den přesně jedenáct let. Příjemkyně zemřela během 20. července 2007 s funkčním štěpem na infarkt myokardu. A 21. prosince 1999 jsme použili poprvé takrolimus ve standardní imunosupresi. Náhodou to bylo při 500. transplantaci ledvin. V šanci na patnácti a víceletou funkci štěpu měli všichni příjemci, kteří byli odtransplantováni do konce roku 1996. Bylo jich 387 a podařilo se to u 77 z nich, to jest u 20 %. Z tohoto podsouboru již dvanáct příjemců zemřelo a čtyři se vrátili na pravidelnou dialýzu, ale u jednašedesáti štěpy dále fungují. Šanci na dvaceti a víceleté přežívání pak mělo 209 příjemců, kteří byli transplantováni do konce roku 1991. Šanci využilo šestnáct nemocných, bylo to osm žen a osm mužů. Ve dvou případech šlo o retransplantaci. U devíti funkce štěpu nastoupila okamžitě, u sedmi byla nutná podpůrná dialýza. Z nich čtyři zemřeli, jen jeden bez funkčního štěpu. Dvanáct pacientů nadále žije s dobře fungujícím štěpem. Úplně nejdelší funkci v našem souboru měla pacientka, které štěp fungoval třicet dva roků a čtyři měsíce. Šlo o příjemkyni transplantovanou ve svých 48 letech, když předtím začala s pravidelnou dialýzou 2. května 1974. Zemřela v dožitých 81 letech v domově důchodců, dementní, ale s výborně fungujícím štěpem. Cesta od první k tisící transplantaci v Brně trvala dlouho, bez osmi dnů 39 let. Nezbývá tedy než na závěr si popřát, aby se v následující etapě Brnu podařilo dosáhnout nejen dalších úspěchů, ale i aby se poněkud zrychlilo tempo. Snad tomu pomůže i osudová jedenáctka. Děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu 1000 transplantací ledvin v Brně - webcast.

Související články

1000 transplantací ledvin v Brně - webcast

V Brně se ledviny transplantují již 39 let, první ledvina zde byla transplantována 30. listopadu 1972. Od té doby brněnští lékaři provedli již na tisíc transplantací.

Přednášející představuje nové návrhy a doporučení European Best Practice Guidence 2013 z hlediska perioperační péče o příjemce a dárce při transplantaci ledviny od žijících dárců, zabývá se především hypertenzí, která představuje vysoké riziko vzniku selhání ledviny, ale i ostatními parametry dárcovství jako obesita, diabetes, proteinurie, hematurie, věk dárce, uvažované budoucí těhotenství dárce apod.  

Přednáška o čekací listině, změnách v alokaci ledvin a výsledcích transplantací ledvin od zemřelých a žijících dárců zazněla 16. února 2012 na slavnostní konferenci u příležitosti 1000 transplantace ledvin v Brně.