Přehled odběrové a transplantační aktivity

Přednáška MUDr. Evy Pokorné, CSc., která zazněla na 3. československém transplantačním kongresu v září 2010, přináší přehled odběrové a transplantační statistiky v České republice i srovnání se zahraničím.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Já bych Vás velice ráda stručně seznámila s přehledem odběrové a transplantační aktivity v České republice. Samozřejmě, že hlavním limitem transplantační medicíny na celém světě i v České republice je nedostatek dárců orgánů. Tento graf dokumentuje vývoj počtu zemřelých dárců orgánů v České republice za posledních téměř vlastně 20 let. Vidíte, že v posledních 4 letech je počet dárců orgánů v České republice vyrovnaný a pohybuje se kolem 200 za rok. Porovnání České republiky a vybraných zemí Evropy a vlastně i světa. Tak vidíte, že počet dárců orgánů i tím dostupnost transplantací pro české pacienty je relativně dobrá, ale samozřejmě, jsou země, které jsou na tom daleko, daleko lépe. Co se týká počtu transplantací ledvin, v České republice bylo provedeno více než 8 000 transplantací od počátku transplantačních programů. V loňském roce bylo provedeno 346 transplantací ledviny od zemřelého dárce. Tady opět srovnání se světem. Počet transplantací ledvin od žijících dárců v České republice se příliš nerozvíjí, je to vidět. V loňském roce provedeno 27. Je to vidět i v porovnání s některými ostatními zeměmi. A především ten trend, který jednoznačně... světový trend je vzrůstající v počtu transplantací ledvin od žijících dárců, protože je to v podstatě metoda volby, přináší příjemcům ledvin nejlepší výsledky v přežívání, tak Česká republika rozhodně se v tom ten trend, který je tedy celosvětový, nenásleduje. Výsledky transplantací ledvin. Roční přežívání štěpů, cenzorovaných na úmrtí s funkčním štěpem, je jeden rok 95 %, pětileté 87 %, tady cituji tedy databázi České transplantační společnosti, přežívání štěpů... to byli, pardon, to byli pacienti. Tady přežívání štěpů, cenzorovány, 92 % jeden rok, pět let 81 %. Zde neconzurované přežívání štěpů: jeden rok 89 %, pětileté přežívání 73 %. Počet transplantací srdce v loňském roce v České republice dosáhl počtu 80. Celkový počet provedených transplantací je více než 1 100. Porovnání počtu transplantací srdce s publikovanými daty: Česká republika se zařadila za Rakousko na druhé místo. Přežívání pacientů. Jeden rok po transplantaci 85,5 %, pětileté přežívání 74 %. Počty transplantací jater v České republice přesáhly rovněž 1 100. V loňském roce bylo provedeno 102 transplantací. Porovnání opět s vybranými zeměmi. Jednoroční přežívání pacientů po transplantaci jater je 92 %, pětileté 86,5 %. Transplantace slinivky břišní v České republice: číslo kolem 400 od začátku tedy programu transplantací slinivky břišní, ať už kombinovaná transplantace s ledvinou, nebo tedy solo transplantace. V loňském roce 28 transplantací. Tady počet... tento graf ukazuje počet kombinovaných transplantací ledvin a pankreasu na milion obyvatel, a některých dalších zemí. Transplantace plic v České republice. Počty kolem 150, je to tedy nejmladší transplantační program v České republice. V loňském roce bylo provedeno 22 transplantací plic. Porovnání se zeměmi publikovanými... Přežívání jednoroční 75 %, pětileté 53 %, což jsou samozřejmě výsledky srovnatelné s ostatními zeměmi. Čekací listiny na transplantaci ledviny. K 1. 1. nebo 31. 12. 2009 čekalo 800 lidí, nejvíce samozřejmě na transplantaci ledviny. A... Pacienti, kteří žili v České republice s funkčním štěpem, to číslo dosáhlo téměř 5 500 lidí, s funkčním ledvinným štěpem žilo 3 771 lidí, kolem 600 s transplantovaným srdcem, přes 800 s transplantovanými játry, kolem 80 s transplantovanými plícemi a kolem 200 s transplantovaným pankreatem. A tento graf ukazuje, že i přesto, že počet transplantací se v posledních letech ročně nezvyšuje, počet pacientů žijících s funkčním štěpem stoupá - právě proto, že ty výsledky jsou lepší. A na závěr bych chtěla poděkovat všem spoluautorům, všem zástupcům tedy jednotlivých programů sedmi transplantačních center, a... to tam už nepatří... sedmi transplantačních center a třinácti vlastně transplantačních programů v České republice. Já Vám děkuju za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu 3. československý transplantační kongres webcast.

Související články

Přednášející představuje nové návrhy a doporučení European Best Practice Guidence 2013 z hlediska perioperační péče o příjemce a dárce při transplantaci ledviny od žijících dárců, zabývá se především hypertenzí, která představuje vysoké riziko vzniku selhání ledviny, ale i ostatními parametry dárcovství jako obesita, diabetes, proteinurie, hematurie, věk dárce, uvažované budoucí těhotenství dárce apod.  

Přednáška o čekací listině, změnách v alokaci ledvin a výsledcích transplantací ledvin od zemřelých a žijících dárců zazněla 16. února 2012 na slavnostní konferenci u příležitosti 1000 transplantace ledvin v Brně.  

Přednáška MUDr. Kuby, PhD. zazněla na 3. československém transplantačním kongresu v září 2010 a přináší počty odběrů a transplantací ve Sloveské republice, stejně jako počty pacientů na čekací listině. Prezentace také shrnuje zkušenosti z odběrového a transplantačního programu v SR.