Strategie dárcovského programu v ČR - přednáška

Přednáška, přinášející pohled na dárcovský program v dlouhodobějším kontextu, vychází z dat, která jsou  jsou validní pro současný způsob úhrad a uvažování. Zahrnuje i informace o Akčním plánu pro dárcovství a transplantace orgánů, jehož naplněním by se zvýšila odběrová a transplantační aktivita minimálně o 40% - 50%. Přednáška zazněla  16. února 2012 na slavnostní konferenci u příležitosti 1000 transplantace ledvin v Brně.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedo. Byl jsem osloven panem docentem, jestli bych tady nepřednesl určitý pohled na dárcovský program v určitém dlouhodobějším kontextu. Musíme samozřejmě vycházet z dat, která jsou k dispozici, a myslím, že všechna data, která jsou pět let, jsou validní pro současný způsob úhrad, současný způsob uvažování... Ta ostatní historická data jsou spíše už vázaná na ty konkrétní situace, které byly v tu danou dobu. Proto také třeba ten nárůst počtu dárců mezi lety 1990 až 1997 byl zcela jasně na podkladě zavedení platby za výkony, fee-for-service, to znamená okamžitý nárůst výkonů z toho důvodu, že je výhodné pro zdravotnická zařízení tyto věci dělat tímto způsobem. V roce 1997 byl zaveden historický paušál a v tu chvíli došlo k poklesu, zcela jasnému, protože za devadesátiprocentní prooperovanost byl obdržen stoprocentní plat a podobně. Čili pětileté statistiky z hlediska strategie jsou ty v tuto chvíli nejdůležitější. Vidíme, že meziročně došlo ke snížení o jedenáct procent. Samozřejmě to snížení dárců po mozkové smrti proti roku 2007 je podstatnější. Jak na to bylo reagováno - zcela logicky a rozumně a správně navýšením počtu dárců živých. Tak, jak nakonec bylo ukázáno i paní doktorkou Pokornou, ve Španělsku, když jim začli docházet dárci po smrti mozku, začli se zabývat programem živých dárců. Je to efektivní, logické, jednoduché z hlediska logistiky a nakonec i z hlediska finančního. Celkově se nám počet dárců příliš nemění za těch posledních pět let. Nicméně musíme uvažovat trochu do budoucna a dívat se, jaké možnosti jsou v tuto chvíli k dispozici. Udělal jsem určité summary věcí, které byly provedeny. V roce 2010 byla přijata směrnice Evropské unie č. 53, to je to, podle čeho v zásadě mají jednotlivé země Evropské unie provádět transplantace, kdy se bazíruje na kvalitě, dostupnosti a bezpečnosti transplantací. Prováděcím opatřením této směrnice je akční plán. My jsme si ten akční plán předpřipravili, proto jsme ho mohli v květnu roku 2010 dát do vlády a tento akční plán vládou byl přijat. Mezitím došlo ke změně na postu ministra a vlastně veškerá práce, jednání, všechny souvislosti, které z toho vyplývají, začaly znova. Prvním bodem Akčního plánu EU je zavedení dárcovských konzultantů do nemocnic s ventilovanými lůžky. Zavedli to Španělé v sedmdesátých letech a všude, kam byl zaveden tento institut, došlo ke zvýšení dárcovských aktivit o třetinu až polovinu. Chorvatsko. V tuto chvíli jsou nejlepší v Evropě, mají pětatřicet dárců na milion obyvatel, je to země, která přecházela ze stejného systému jako Česká republika a velmi pravděpodobně by Česká republika při podobném zavedení jako v tom Chorvatsku těchto čísel také dosáhla. Slovinsko. Zvýšení aktivit o dvacet procent, Slovinsko to ještě zkombinovalo se vstupem současně do Eurotransplantu. Ve Španělsku je důležitá jedna věc, ale to je ta poslední, zrušení všech ekonomických bariér v celém procesu transplantací. A to je to, co nám v současné době nejvíc chybí a na co se musíme v tom nejbližším období a i strategicky do budoucnosti zaměřit. Na české poměry jsme provedli analýzu podle projektu DOPKI, ve vykazovaných odbornostech 708, 709, to znamená intenzivní medicína, ARO. A hodnotila se úmrtí na nůžkách ARO z roku 2009 až 2010. Použili jsme metodiku projektu DOPKI, která hodnotí kapacitní možnosti nemocnice se zaměřením na potenciální dárce pro určené typy diagnóz. Ty určené typy diagnóz jsou tyto, je to podle MKN - 10. Jsou to krvácení do mozku, jsou to traumata, jsou to ikty a podobně. Závěry projektu DOPKI byly, že deset procent ventilovaných pacientů může být možnými dárci. V hodnocených nemocnicích v České republice se dostáváme maximálně na dvě až pět procent. Těch pět procent je prosím pouze z jedné české nemocnice, a to je Nemocnice Na Homolce v Praze. Všechny ostatní jsou hluboko pod těmito procenty. Za čtrnáct tisíc dvě stě dvanáct úmrtí na tyto sledované diagnózy, které jsou referenční, bylo pouze sedmdesát hlášení transplantačním centrům. To znamená, že povinnost podle dvacítky hlásit potenciální dárce transplantačním centrům prostě nefunguje. Nefunguje velmi pravděpodobně z mnoha důvodů. Jednak je to omezená kapacita lidská ve smyslu péče o dárce versus péče o ostatní pacienty, kteří mají ještě příležitost ten neblahý stav, který je na ARech, přežít. Druhá věc je ekonomická, prostě té nemocnici se nevyplatí udržovat potencionální dárce tak a pečovat o něj tak, aby ty orgány byly transplantovatelné a tomu příjemci měly šanci pomoci. Ale toto je to, co musíme ovlivnit. Udělali jsme si korelaci mezi počtem ventilátorů provozovaných ve zdravotnických zařízeních a počty hlášení transplantačním centrům. Je tady vysoký korelační koeficient mezi touto souvislostí, a proto můžeme říci, že o nemocnice, ve kterých jsou čtyři až pět ventilovaných lůžek, to jsou pravděpodobně ventilovaná lůžka, která jsou pouze na popooperační stavy, o ty v zásadě nemá příliš cenu se zajímat. V těchto nemocnicích je průměrná ošetřovací doba dva dny, čili to ukazuje, že to je velmi často pooperační stav. Ale to co nás zajímá, jsou nemocnice s těmito počty ventilátorů, ale i s těmito předpokládanými nárůsty počtu pacientů během sledovaného období. Ve smyslu dárcovské strategie do 30. 6. máme svolány všechny primáře ARO z malých a středních nemocnic, abychom s nimi diskutovali, debatovali a v zásadě jim vysvětlili možnosti transplantačního programu, péči o potencionální dárce orgánů a všechny legislativní souvislosti. Tady je, jak by měl ten dárcovský konzultant pracovat, při posledním rozhovoru s panem ministrem přislíbil podporu dárcovskému programu, proto jsme už jednali s odborem zdravotního pojištění, aby se do seznamu výkonů dostaly ty navržené kódy výkonů, o kterých již diskutujeme a jsou připravovány dva roky. Čili jednak ten dárcovský konzultant, pulzatilní perfuze, navýšení režijní doby pro péči o pacienta při zjištění smrti mozku a myslím, že ještě další dva kódy, které by se měly dostat do sazebníku výkonů. Zrušení ekonomických bariér v dárcovství orgánů. U těch dárců živých navrhujeme do legislativy, do dvě stě osmdesát pětky, do transplantačního zákona několik poměrně důležitých věcí. Pro živé dárce hrazení nemocenské po odběru orgánů. Zatím ten člověk je ve stavu nemocnosti, první dny nedostává vůbec nic, je to zkrátka pro něj poměrně závažná ekonomická bariéra. Snížení daňového základu na základě daru na zdravotnické účely. Toto jednoznačně existuje u dárcovství krve, krev je možno darovat v dospělém věku čtyřikrát ročně a čtyřikrát ročně dva tisíce korun odečíst ze základu daně za to zdaňovací období. Čili podobnou konstrukcí je tvořen i tento bod. S tím, že se jako jednací cena, která je samozřejmě velmi nízká, volila cena za darovanou ledvinu dvacet tisíc korun. Bude o tom však ještě dále jednáno a bude to velmi pravděpodobně navýšeno až na trojnásobek. Ušlý výdělek do výše průměrné mzdy. Šlo o to, aby se s tím nemohlo nějakým způsobem nakládat. Lidé, kteří si běžně dávají miliony korun pro osobní spotřebu, tak aby na tom nechtěli nějakým způsobem vydělat. Byla zkrátka použita výše průměrné mzdy, která se stanoví pro Českou republiku. Pochopitelně cestovné na vyšetření, sledování, doplatek na léky, kondiční pobyty, lázně, prostě určité zvýhodnění živých dárců. A pro posmrtné dárce je to příspěvek na náklady pohřbu. Vyplácelo by to Koordinační středisko transplantací na základě uvolněných finančních prostředků z Ministerstva zdravotnictví. Změny zákona číslo 48, ty budou pravděpodobně nejrychlejší z toho. Zatím je tady mám s otazníky, ale ty otazníky se daří už v současné době z toho gumovat. A to nejdůležitější, co tam pro nás je, jsou explantační poplatky. Ty explantační poplatky, na těch by se měly podílet jednak dárcovská nemocnice, i nemocnice, která odebírá, tím pádem by byla určitá finanční incentiva pro ty dárcovské nemocnice, aby ty pacienty jako možné dárce indikovaly. Další věc do čtyřicet osmičky, a to se v současné době připravuje, je kvalitativní hodnocení ventilovaných lůžek s tím, že se budou sledovat počty nahlášených potenciálních dárců transplantačním centrům a bude to sledovat zdravotní pojišťovna. Protože zdravotní pojišťovna vyplácí, uhrazuje těm jednotlivým zdravotnickým zařízením činnost na těch lůžcích 708, 709. Kvalitativní standardy pro hemodialýzy. Je to podobná věc. Dopoledne jste si všimli, že počet pacientů, kteří jsou indikováni do čekacích listin, je nízký. A proto do čtyřicet osmičky jako kvalitativní standard je sledování počtu nahlášených identických rodných čísel pacientů na čekací listiny. Sledují to zdravotní pojišťovny a mají právo krátit úhrady hemodialýzám na podkladě toho, že nehlásí do waiting listů. Podobným způsobem bude potřeba připravit i kvalitativní standard pro iktové jednotky, které nově vznikají. Protože iktové jednotky, a těch je čtyřicet v České republice, koncentrují velice závažné pacienty, z nichž se generuje cca deset tisíc úmrtí na akutní krvácení nebo následky krvácení do mozku. A tam nejsou zatím žádné kontakty (opět mimo Nemocnice Na Homolce), které by umožnily, aby tento dárcovský potenciál byl využit. Pak je to věc, která v České republice není rozvinutá, a to je Non-heart-beating podle Maastrichtských kriterií II A a II B, na základě projektu Ministerstva zdravotnictví a transplantační center ve velkých aglomeracích, jedná se prakticky o Prahu a Brno, samozřejmě včetně zajištění dlouhodobého financování takovéhoto programu. Ten akční plán byl vládou schválen, my se o něj opíráme, protože jestliže je něco schváleno vládou, velmi pravděpodobně by muselo být schváleno něco jiného, abychom se od tohoto mohli nějakým způsobem odchýlit. Všechny tyto věci, které jsem zde publikoval, v tom akčním plán jsou. Je to určitý potenciál k tomu, abychom ten závěr, který jsem si tady dovolil publikovat, naplnili. Děkuji Vám za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu 1000 transplantací ledvin v Brně - webcast.

Související články

1000 transplantací ledvin v Brně - webcast

V Brně se ledviny transplantují již 39 let, první ledvina zde byla transplantována 30. listopadu 1972. Od té doby brněnští lékaři provedli již na tisíc transplantací.

Přednášející představuje nové návrhy a doporučení European Best Practice Guidence 2013 z hlediska perioperační péče o příjemce a dárce při transplantaci ledviny od žijících dárců, zabývá se především hypertenzí, která představuje vysoké riziko vzniku selhání ledviny, ale i ostatními parametry dárcovství jako obesita, diabetes, proteinurie, hematurie, věk dárce, uvažované budoucí těhotenství dárce apod.  

Přednáška o čekací listině, změnách v alokaci ledvin a výsledcích transplantací ledvin od zemřelých a žijících dárců zazněla 16. února 2012 na slavnostní konferenci u příležitosti 1000 transplantace ledvin v Brně.