Editorial

Zavedení trastuzumabu do léčby HER2 pozitivních karcinomů prsu je dnes hodnoceno jako jeden z největších přínosů v léčbě karcinomu prsu. Z prognosticky nepříznivého podtypu karcinomu prsu se stal podtyp příznivý. Podle retrospektivních studií snížil trastuzumab v první linii léčby metastatického karcinomu prsu riziko úmrtí pacientek až o 44 %.

Problémem zůstává rezistence části nádorů k léčbě trastuzumabem. Část HER2 pozitivních nádorů je primárně rezistentních k monoterapii trastuzumabem. Některé se stanou rezistentními až sekundárně, tedy v průběhu terapie, po předchozí odpovědi na léčbu trastuzumabem. Dnes je již zcela jasné, že trastuzumab není posledním lékem pro skupinu HER2 pozitivních pacientek, který dramaticky zlepšil jejich prognózu. Do klinického použití přichází další cílené léky namířené proti struktuře HER2 s novým mechanismem účinku.

Novou koncepcí léčby je duální blokáda receptoru HER2, která je nyní v popředí zájmu. Několik neoadjuvantních klinických studií prokázalo vysoké procento dosažených kompletních remisí pomocí kombinací duální blokády receptoru HER2. Jednalo se o kombinaci lapatinibu a trastuzumabu a trastuzumabu a pertuzumabu.

První duální blokádou receptoru HER2 schválenou k léčbě metastatického karcinomu prsu (ne však v ČR), byla kombinace lapatinibu a trastuzumabu po selhání terapie trastuzumabem. Tato kombinace prokázala lepší léčebné výsledky než terapie lapatinibem samotným. Nejslibnější duální blokádou se v současné době jeví kombinace pertuzumabu a trastuzumabu.

Největší nadšení mezi onkology přinesly výsledky klinické studie fáze III vedené pod názvem CLEOPATRA. Přidání pertuzumabu ke kombinaci trastuzumab plus docetaxel v první linii léčby metastatického onemocnění prokázalo dramatické zlepšení přežívání pacientek bez progrese onemocnění (rozdíl 6,1 měsíce) u všech sledovaných podskupin a zlepšilo léčebnou odpověď. Došlo i ke zlepšení celkového přežívání pacientek. V této indikaci je pertuzumab hrazen zdravotními pojišťovnami v ČR od 1. 2. 2014.

V odborných kruzích nyní probíhá diskuse o algoritmu léčby metastatického karcinomu prsu. Pacientky s HER2 + karcinomem prsu s pozitivními hormonálními receptory mají lepší prognózu než pacientky s negativními hormonálními receptory. Je tedy otázkou, zda nemají být tyto pacientky léčené v první linii léčby pouze kombinací trastuzumabu a hormonální terapie. Podle výsledků klinické studie CLEOPATRA však měly přínos z léčby pertuzumabem všechny podskupiny pacientek, včetně pacientek s pozitivními hormonálními receptory, a to ve všech sledovaných parametrech.

Pokud bychom u těchto pacientek aplikovali pouze hormonální terapii a trastuzumab, nejednalo by se o léčbu, která jim nabízí největší prospěch. Kombinace trastuzumabu a hormonální léčby by měla být zvažována pouze výjimečně u pacientek s indolentním onemocněním nebo v horším celkovém stavu. V tomto smyslu vyzněla i doporučení mezinárodních konferencí věnovaných léčbě karcinomu prsu ( SABCS 2013, EBCC 2014).


Zdroj: PETRÁKOVÁ, KATARÍNA. Editorial. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Duben 2014, 4, 2, s. 3. Obsah čísla


Stáhněte si článek ve formátu PDF

Zpět na obsah časopisu
Breast Cancer News
ročník 4, číslo 2, duben 2014

Související články

Breast Cancer News - duben 2014 (roč. 4, č. 2)

U příležitosti Brněnských onkologických dnů vyšlo nové číslo časopisu pro odborníky, který se věnuje novinkám v incidenci, prevalenci, léčbě a prevenci karcinomu prsu. Číslo obsahuje komentář k přednášce Javiera Cortése, článek o molekulárním testování HER2, včetně plošné analýzy 2 145 karcinomů, rozhovor s pacientkou a zdravotní sestrou i článek, který radí jak se vyhnout omylům ve screeningové mamografii.

Podle: HER Story: Verma S, Joy AA, Rayson D, Gelmon KA, et al. Th e Next Chapter in HER-2-Directed Th erapy for Advanced Breast Cancer. Th e Oncologist 2013; 18: 1153-1166. 

Na letošním kolokviu PragueONCO jsme s radostí uvítali pana profesora Cortése z barcelonského Vall d´Hebron Institute of Oncology. Kdo jiný by měl mluvit o změnách v léčebné sekvenci u metastatického HER2+ karcinomu prsu než spoluautor některých klíčových studií v léčbě HER2+ karcinomu prsu.