Editorial

Úvodní slovo k obsahu třetího čísla časopisu pro odborníky ve zdravotnictví.

Zdroj: KAISEROVÁ, HANA. Editorial. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Listopad 2011, 1, 3, s. 3. Obsah čísla

Vážení přátelé,

držíte v rukou poslední letošní číslo časopisu Breast Cancer News. Přinášíme vám v něm statistické údaje týkající se rakoviny prsu i informace o novinkách v její léčbě.

S epidemiologií karcinomu prsu v ČR vás seznamuje úvodní příspěvek Mgr. Gregora a doc. Duška, který současně obsahuje tabulky prediktivního odhadu celkové incidence a prevalence a počtu léčených pacientek v roce 2012. Neradostný nárůst incidence karcinomu prsu se sice nevymyká zatížení populace v ostatních vyspělých zemích, lze jej ale přičíst také kvalitnějším diagnostickým metodám a preventivnímu screeningu, díky nimž se zvyšuje léčitelnost včas diagnostikovaných případů a tím dochází k mírnému poklesu mortality.

Důležitou roli při volbě vhodné terapie hraje klasifikace jednotlivých typů karcinomů a jejich evidence. To byl také důvod založení centrálního registru morfologicky vyšetřených mamárních karcinomů – MAGISTER, o němž ve svém článku informuje prof. Ryška. Od roku 2010 do něj byla retrospektivně ukládána data z jednotlivých referenčních a primárních laboratoří a začátkem října letošního roku obsahoval již přes 3 200 validních záznamů, kromě klasifikace TNM také výsledky vyšetření hormonálních receptorů, proliferační aktivity a HER2.

Problematiku diagnostiky a multimodální léčby karcinomu prsu, která byla hlavním tématem 13. milánské konference o karcinomu prsu, předkládá dr. Jandík ve své zprávě. Zabývá se v ní jednotlivými vyšetřovacími metodami, včetně novinek, jakými jsou např. INTACT – BLES pro odběr biopsie či OSNA – představující novou generaci analýzy sentinelové uzliny.

Jednou z nadějných zbraní v boji proti rakovině jsou nové léky, jejichž spektrum se stále rozšiřuje. O tom, jaké jsou výsledky klinického výzkumu při použití jednoho ze skupiny označované jako inhibitory dimerizace HER – pertuzumabu – se hovoří v příspěvku prim. Prausové, který uvádí údaje z jednotlivých studií s tímto preparátem, napomáhajícím účinnosti trastuzumabu. V prosinci letošního mají být v San Antoniu zvěřejněny výsledky studie CLEOPATRA, na jejichž základě bude podána žádost o registraci pertuzumabu k léčbě metastazujícího karcinomu prsu.

Dr. Zezulová ve svém článku seznamuje s další novinkou – trastuzumabem- DM1 konjugátem, jehož unikátnost spočívá zejména v maximálním zacílení terapie, neboť toto cytostatikum působí pouze na nádorové buňky exprimující HER2. Stávající data však bude nutno ověřit na velkých souborech nemocných.

Kromě již zmíněných léků trastuzumabu, pertuzumabu a T-DM1 probíhají studie s dalším preparátem – neratinibem, působícím na intracelulární doménu receptorů pro růstový epidermální faktor. U tohoto ireverzibilního inhibitoru receptorů erb1, erb2 a erb4 se předpokládá lepší protinádorový účinek než u reverzibilních inhibitorů (lapatinib). Dosavadním zkušenostem s neratinibem se ve svém článku věnuje prim. Petráková.

Nadějně vypadá také zcela nová skupina léčiv – PARP inhibitorů (iniparib, olaparib, veliparib) – a jejich aplikace ve studiích fáze II, a to zejména díky odlišnému mechanismu působení. Jejich charakteristikou a dosavadními zkušenostmi s nimi v boji proti zhoubným nádorům se zabývá dr. Svoboda. Na jejich registraci v ČR si však budeme muset ještě počkat.

Ve svém dalším příspěvku se prim. Petráková věnuje otevřené studii fáze III s adjuvantním lapatinibem a/nebo Herceptinem – ALTTO. Na základě rozsáhlých dat této studie bylo rameno monoterapie uzavřeno a léčba samotným lapatinibem v adjuvanci uznána jako neodůvodněná.

Závěrem vám přinášíme zprávu z letošního ESMO kongresu ve Stockholmu, týkající se studie, která porovnávala účinky trastuzumab emtasinu oproti trastuzumabu plus docetaxelu. Studie prokázala výrazně lepší výsledky trastuzumab emtasinu v hlavním sledovaném parametru, kterým bylo prodloužení mediánu přežití bez progrese onemocnění.

Čísla týkající se incidence karcinomu prsu nejsou radostná a příliš povzbudivé nejsou ani odhady na rok 2012. Do nového roku si tedy můžeme přát příznivější vývoj, který se odrazí ve větším počtu vyléčených pacientek a více potěšujících statistických údajích. Pomoci by mohly i nadějné výsledky probíhajících studií s novými léky a jejich registrace v ČR, stejně jako novinky v chirurgické léčbě karcinomu prsu.

Děkujeme všem autorům za jejich příspěvky, čtenářům za jejich přízeň a všem přejeme do nového roku co nejvíc úspěchů v osobním i profesním životě.

Zdroj: KAISEROVÁ, HANA. Editorial. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Listopad 2011, 1, 3, s. 3.

Klíčová slova: zhoubné nádory prsu

Související články

Společnost českých patologů ČLS JEP rozhodla již v roce 2009 zavést ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně (IBA MU) centrální registr morfologicky vyšetřených karcinomů prsu (mamární registr – MAGISTER), kam budou zadávány všechny nově diagnostikované případy karcinomu prsu.

ALTTO je randomizovaná, otevřená studie fáze III adjuvantního lapatinibu a/nebo Herceptinu. Do studie bylo zařazeno 8 237 pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu, jejichž nábor byl ukončen v lednu 2011. Výsledky studie jsou očekávány v roce 2013.

Vysoká incidence nádorů prsu je pozorována ve všech vyspělých zemích světa, především v zemích severní a západní Evropy a severní Ameriky. Česká republika zaujímá ve srovnání s ostatními zeměmi světa 26. místo v počtu nově diagnostikovaných nádorů na 100 tis. žen a 72. místo v počtu úmrtí na 100 tis. žen.