Uzavření ramene monoterapie lapatinibem ve studii ALTTO

ALTTO je randomizovaná, otevřená studie fáze III adjuvantního lapatinibu a/nebo Herceptinu. Do studie bylo zařazeno 8 237 pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu, jejichž nábor byl ukončen v lednu 2011. Výsledky studie jsou očekávány v roce 2013.

Zdroj: PETRÁKOVÁ, KATARÍNA. Uzavření ramene monoterapie lapatinibem ve studii ALTTO. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Listopad 2011, 1, 3, s. 28. Obsah čísla

Trastuzumab je první lék, který prokázal přínos v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu. V současnosti je jediným z léků namířených proti receptoru HER2, který je schválený k adjuvantní léčbě. Dalším lékem, který prokázal účinnost u metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu, je lapatinib, perorální duální inhibitor receptorů erbB1 a erbB2. Otázku přínosu lapatinibu v adjuvantní léčbě řeší klinická studie ALTTO (Adjuvant Lapatinib and/or Trastuzumab Treatment Optimization), jíž se účastnila i onkologická pracoviště v ČR.

ALTTO je randomizovaná, otevřená studie fáze III adjuvantního lapatinibu a/nebo Herceptinu. Do studie bylo zařazeno 8 237 pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu, jejichž nábor byl ukončen v lednu 2011. Výsledky studie jsou očekávány v roce 2013.

Pacientky byly randomizovány do jednoho ze čtyř ramen (lapatinib, trastuzumab, trastuzumab následovaný lapatinibem nebo kombinace lapatinibu a trastuzumabu).

Nezávislá komise pro monitorování dat nedávno uskutečnila plánovanou předběžnou revizi studie ALTTO. Komise analyzovala účinnost monoterapie lapatinibem v porovnání s trastuzumabem v parametru přežití bez známek nemoci. Po této analýze bylo rameno s monoterapií lapatinibem uzavřeno. Do tohoto ramene bylo zařazeno přibližně 2 000 pacientek, které léčbu lapatinibem ukončí a zváží se jejich další léčebné možnosti, jakou je např. následná monoterapie trastuzumabem po dobu 1 roku. Důvodem uzavření ramene s monoterapií lapatinibem je pravděpodobně výskyt většího počtu událostí v tomto rameni v porovnání s dalšími rameny studie. Názor Nezávislé komise pro monitorování dat byl, že je nepravděpodobné, aby monoterapie lalapatinibem ukázala lepší výsledky nad monoterapií trastuzumabem. Výsledkem primární analýzy bude porovnání pouze sekvenčního nebo kombinačního ramene s trastuzumabem oproti samotnému trastuzumabu.

K podobným závěrům dospěje pravděpodobně i studie TEACH (Tyverb Evaluation After Chemotherapy), která rovněž probíhala i na českých pracovištích. Pacientky s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu byly v adjuvanci léčené monoterapií lapatinibem a výsledky byly porovnávány s pacientkami, kterým bylo podáváno placebo. Výsledky studie by mohly být dostupné začátkem roku 2012. Neočekává se však, že budou mít vliv na adjuvantní léčbu HER2 pozitivního karcinomu prsu.

Závěr

Jednoletá léčba trastuzumabem zůstává i nadále, podle rozsáhlých dat ze čtyř hlavních studií fáze III, základem v léčbě všech pacientek s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu. Monoterapie lapatinibem v adjuvanci není odůvodněná.

Zdroj: PETRÁKOVÁ, KATARÍNA. Uzavření ramene monoterapie lapatinibem ve studii ALTTO. Breast Cancer News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví. Listopad 2011, 1, 3, s. 28.

Související články

Společnost českých patologů ČLS JEP rozhodla již v roce 2009 zavést ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně (IBA MU) centrální registr morfologicky vyšetřených karcinomů prsu (mamární registr – MAGISTER), kam budou zadávány všechny nově diagnostikované případy karcinomu prsu.

Vysoká incidence nádorů prsu je pozorována ve všech vyspělých zemích světa, především v zemích severní a západní Evropy a severní Ameriky. Česká republika zaujímá ve srovnání s ostatními zeměmi světa 26. místo v počtu nově diagnostikovaných nádorů na 100 tis. žen a 72. místo v počtu úmrtí na 100 tis. žen.

Pertuzumab se váže v oblasti receptoru, která je odpovědná za vazbu na další receptor ze skupiny HER a vznik diméru. Vazba pertuzumabu na HER2 brání vzniku dimérů, ať již homodimérů HER2-HER2 či heterodimérů. Jeho působení je tak zaměřeno především proti buněčné signalizaci receptoru HER3.