Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.

Stručná historie nefrologie se zaměřením na náhradu funkce ledvin

Stručná historie nefrologie se zaměřením na náhradu funkce ledvin

Přednáška seznamuje s historií nefrologie jako klinického oboru se zaměřením na náhradu funkce ledvin. 

Zahrnuje historii od rozvoje předpokladů pro vývoj dialýzy v 19. století, přes počátky klinické dialýzy v první polovině 20. století až po rozvoj akutní a chronické dialýzy v 40. letech - 60. letech 20. století. Závěrečná část podává přehled o počátcích české nefrologie od 30.- do 90. let minulého století.  

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Milí kolegové, jsem rád, že se s Vámi dnes mohou podělit o některé informace týkající se historie nefrologie jako klinického oboru, se zaměřením na náhradu funkce ledvin, protože mluvit o všech aspektech nefrologie by bylo příliš obtížné a necítím se k tomu být kompetentní a také by to vyžadovalo příliš dlouhou dobu. Čili v tom mém sdělení, které bych s Vámi rád sdílel, bych se chtěl zaměřit na čtyři základní části. Jednak bych něco řekl vůbec o prvních o informacích o anatomii a funkci ledvin, které byly základními předpoklady pro to, aby vůbec mohlo se uvažovat o náhradě funkce ledvin. A o předpokladech pro vývoj dialýzy, které byly vytvořeny v devatenáctém století. Ve druhé části bych chtěl mluvit o počátcích klinické dialýzy v prvních třiceti letech dvacátého století. Pak o prvním skutečném použití a rozvoji akutní a chronické dialýzy ve čtyřicátých a šedesátých letech dvacátého století. A na závěr bych ještě zmínil i český příspěvek, počátky české nefrologie a náhrady funkce ledvin od třicátých do devadesátých let. Nemám tedy ambici mluvit o současnosti a budoucnosti nefrologie, to by eventuelně mohlo být předmětem nějakého dalšího sdělení. Nyní tedy k předpokladům pro vývoj dialýzy. Základním předpokladem bylo pochopení anatomie a funkce ledvin. A zde je třeba jmenovat několik klíčových osob. První takovou osobností je Vám všem určitě dobře známý Marcello Malpighi, který působil na univerzitě v Boloni a v roce šestnáct set šedesát šest uveřejnil svoji práci o ledvinách, De Renibus, kde identifikoval glomeruly jako základní funkční a morfologický článek ledvin. Ale jeho představa o tom, jak ledviny fungují, pochopitelně byla velmi rudimentální. A základní pokrok v pochopení funkce ledvin přišel teprve v první polovině devatenáctého století, kdy nejprve Sir William Bowman pochopil vztahy mezi glomeruly a tubuly a formuloval koncept glomerulární filtrace. A pak několik německých nebo švýcarských nefrologů přispělo k pochopení interakcí mezi renální cirkulací, glomeruly a tubuly. Byli to zejména Jakob Henle, který popsal nám všem známou Henleovu kličku a funkci tubulu, dále to byl Friedrich Frerichs, který popsal renální cirkulaci, a posledním z nich byl Carl Ludwig, který přispěl k tomu Bowmanovu konceptu glomerulární filtrace tím, že pochopil, že dalším důležitým funkčním aspektem normálního fungování ledvin je tubulární resorpce a tubulární sekrece. Už v devatenáctém století k rozvoji nefrologie jako oboru významně přispěli i někteří Češi nebo něco z toho se odehrálo alespoň na půdě dnešní České republiky. Takovou neopomenutelnou osobností je Karl Rokitansky, rodák z Hradce Králové, který krátce studoval na univerzitě v Praze a poté strávil celý svůj vědecký život na univerzitě ve Vídni, kde se postupně stal děkanem lékařské fakulty, rektorem univerzity, předsedou akademie věd, byl povýšen do šlechtického stavu a byl ve své době nejvýznamnějším patologem, nejen nefropatologem, ale patologem vůbec. A v té době bylo postavení Čechů na Vídeňské fakultě velmi dobré a vidíme, že Karl Rokitansky, který je zde s knihou, sedí vedle Josefa Škody, který byl v té době šéfem interní kliniky. Chirurgickou kliniku vedl v podobné době další Čech, Eduard Albert. A někteří jiní přednostové, například proslulý Ferdinand Hebra, sice nebyli Češi, ale pocházeli z Moravy. Ferdinand Hebra byl jedním ze zakladatelů dermatologie čili šlo o prestižní pracoviště. A Karl Rokitansky má vztah k nefrologii minimálně dvojí. Nejenom že popsal známý Rokitanského syndrom nebo Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrom, který je spojen s poruchou vývoje Müllerova vývodu a nefrologie se týká proto, že častou součástí tohoto syndromu je ageneze ledvin. Ale ještě významněji Rokitansky ve své práci z roku osmnáct set padesát dva Ueber einige der wichtigsten Krankheiten der Arterien popsal jako první případ nodózní polyarteritidy, jak vidíme na tomto obrázku, kde jsou velmi dobře vidět uzlíky na mezenteriálních tepnách. I když tato priorita byla později přidělena Kussmaulovi a Maierovi, kteří podobného pacienta popsali ve Freiburgu v roce osmnáct šedesát šest, ale nové monografie Rokitanského prioritu opět uznávají. Nyní něco, co se odehrávalo na území České republiky, v Praze a co není českou prioritou, ale přesto stojí za zmínku, a to je příspěvek k postižení ledvin u mnohotného myelomu. Na obrázku vidíme Saru Newman, pacientku, kterou popsal jako první Sir Henry Bence Jones, která trpěla kostními frakturami u myelomu a měla takovouto hyperkinezii. A v roce dvacet dva tisíce osm, když bylo zmiňováno padesáté výročí Americké hematologické společnosti, byl věnován speciální článek mnohočetnému myelomu. A byl zde zmíněn výrazný příspěvek k pochopení poškození ledvin u mnohotného myelomu a k pochopení vůbec symptomatologie mnohotného myelomu, který udělal v Praze v roce osmnáct set osmdesát devět Otto Kahler, který působil na německé klinice Pražské všeobecné nemocnice a který popsal poprvé typického pacienta s mnohočetným myelomem a nefrotickou proteinurií. A časopis Blood uvedl, že tři nejvýznamnější osoby, které přispěly k pochopení klinického obrazu a patogeneze mnohočetného myelomu jsou Henry Bence Jones, Jan Waldenström a uprostřed právě zde zmíněný Otto Kahler, který právě proto, že byl velmi úspěšný, byl jmenován přednostou interní kliniky ve Vídni, kam odešel krátce po roce osmnáct set devadesát z Prahy, ale bohužel v mladém věku zemřel na karcinom jazyka a nemohl své výjimečné schopnosti dále rozvinout. A když mluvíme o území dnešní České republiky, nemůžeme zapomenout na genetiku. Genetika se narodila v Brně, v augustiniánském klášteře, kde působil Gregor Johann Mendel. A my víme, že vůbec nejčastější genetické onemocnění je polycystické, autosomálně dominantní polycystické ledviny. A v roce devatenáct set devadesát pět Peter Harris identifikoval gen, pro toto nejčastější onemocnění, dnes nazývaný PKD1. A bylo identifikováno mnoho mutací tohoto genu, které vedou k polycystóze ledvin, která je jednou z nejčastějších příčin chronického selhání ledvin vyžadujícího dialýzu. V České republice je mezi dialyzovanými pacienty asi osm procent pacientů, kteří mají jako primární onemocnění polycystózu. Čili je to velmi časté a důležité onemocnění. A ještě si neodpustím jeden malý příspěvek. Neví se běžně, že v roce devatenáct set dvacet dva v Praze popsal Arthur Biedel ve Všeobecné nemocnici pacienta s adiposogenitální dystrofií. A tento typ onemocnění se od té doby označuje jako Bardet-Biedlův syndrom. A primárně se nevědělo o tom, že u těchto pacientů je důležité také postižením ledvin, ale dnes je Bardet-Biedlův syndrom řazen mezi cystická onemocnění ledvin. A stejně jako autosomálně dominantní polycystické ledviny je to onemocnění, kde vlastně primárně jde o takzvanou ciliopatii, čili o onemocnění řasinek tubulárních buněk cilií a jejich mechanosenzorů, které vlastně umožňují normální vývoj tubulu. Jakékoli poškození cilií pak vyústí v tvorbu renálních cyst, která může vyústit do selhání ledvin. Nyní tedy zpět ke světové nefrologii. A k začátkům konceptu náhrady funkce ledvin. Takovou dominantní osobností nepochybně je Richard Bright, který v době, kdy nebylo prakticky nic možné měřit, neexistovalo měření krevního tlaku, nebylo možné měřit složení krve, pochopil, že existuje souvislost mezi morfologickými změnami ledvin, nálezem bílkoviny v moči, albuminurií a hypertrofií levé komory. A po mnoho let do téměř poloviny dvacátého století chronické onemocnění ledvin bylo označováno jako Brightova choroba. A zde vidíte mnoho příkladů patologických nálezů, které pozoroval a popsal Richard Bright v Guy´s Hospital v Londýně ve dvacátých a třicátých letech devatenáctého století. Čili tyto bazální předpoklady, popis některých morfologických změn na ledvinách a změn funkce ledvin potom vedly k zásadnímu konceptu, že poškození funkce ledvin vede k tomu, že dochází k retenci některých katabolitů a že ty klinické projevy, které chronické poškození, chronické selhání ledvin má, jsou právě způsobeny tím, že jsou tyto katabolity zadržovány a nejsou vylučovány. A tuto základní myšlenku formuloval v roce osmnáct set třicet devět Sir Robert Christison ve knize, kterou zde vidíte. On Granular Degeneration of The Kidnies, která byla publikována v Edinburghu. Jakmile bylo jasné, že je třeba z krve odstraňovat nějaké látky, které se tam normálně nevyskytují a hromadí se u selhání ledvin, tak samozřejmě byl vytvořen základní koncept možnosti dialýzy. Ale aby byla dialýza vůbec technicky možná, byly nutné i některé pokroky ve fyzice a v technologiích. A byl to René Henri Joachim Du Trochet, který mezi roky osmnáct set třicet až čtyřicet objevil a pojmenoval osmózu. A dále významný příspěvek učinil Carl Friedrich Schönbein, který v Bazileji vyvinul střelnou bavlnu v roce osmnáct set čtyřicet pět, vytvořil collodium, a tím umožnil první pokusy o dialýzu. Za otce dialýzy se všeobecně pokládá Thomas Graham, který již v roce osmnáct set padesát čtyři vytvořil takovýto obručový dialyzátor, který byl použit k rozdělování některých složek tekutin. I když Thomas Graham nikdy nepoužil tento dialyzátor na nějaké klinické studii nebo studii u experimentálních zvířat. Ale teoretické předpoklady použití podobného zařízení byly již tedy v devatenáctém století, v polovině devatenáctého století položeny. Počátky klinické dialýzy jsou spojeny se začátkem dvacátého století. Aby vůbec bylo možné očišťovat krev, bylo nutné mít nějaký přístup do cévního řečiště. A možná Vás překvapí, že teprve v roce devatenáct set dva zavedl v Berlíně Hermann Strauss odběr žilní krve dutou jehlou. Do té doby samozřejmě vůbec nebylo možné o nějakém očišťování krve ani uvažovat. A poměrně brzo poté, už v roce devatenáct set třináct, byl vytvořen první dialyzační přístroj, který bylo možno použít k očišťování krve u zvířat, konkrétně u psů a tento přístroj zkonstruoval John Jacob Abel společně s Rowntreem a Turnerem v Baltimoru. A tady na dalších obrázcích vidíte, jak tento - jak oni tomu říkali - vividiffuzní aparát vypadal. A tady je detail toho preparátu. A co je velmi zajímavé, že okamžitě poté, co se objevila zpráva o tomto dialyzačním preparátu, to zaujalo i běžný tisk. A zde je článek z Londýnských novin The Times z jedenáctého srpna devatenáct set třináct, který se jmenuje umělá ledvina a kde je v detailu velmi dobře popsán potenciál toto zařízení pro očišťování krve a léčbu pacientů se selháním ledvin. Například se zde hovoří, že tento přístroj má výhodu v tom, že je vlastně daleko efektivnější než ledviny v odstraňování z hlediska času, že za krátkou dobu dokáže odstranit více katabolitů, než to dokáží funkční ledviny. Další roky byly charakterizovány určitým technickým vylepšováním tohoto zařízení a počátky konceptu klinické dialýzy u lidí a také peritoneální dialýzy. Takovou důležitou osobností byl Heinrich Necheles, který v roce devatenáct set dvacet tři nahradil collodiovou membránu, kterou použili Abel a Rowntree, viscerálním peritoneem. A dále byl také průkopníkem na poli antikoagulace, protože zavedl použití hirudinu jako antikoagulans. Tady vidíme, jak vypadal Nechelesův dialyzátor. Šlo o páry plochých dialyzačních membrán, které byly umístěny v sérii. A v té samé době také byly položeny začátky peritoneální dialýzy, kde zajímavé je, že koncept toho, že lze nějaké tekutiny podávat cestou peritonea a něco z krve odstraňovat cestou peritonea, je velmi starý. A poprvé se tento koncept objevil již v osmnáctém století v dopise reverenda Stephena Halese Royal Society, kde navrhoval laváž peritonea pomocí dvou abdominálních katetrů. Nicméně první klinická peritoneální dialýza byla provedena Georgem Ganterem ve Wuerzburgu v roce devatenáct set dvacet tři. A zde vidíme článek Georga Gantera o léčbě dvou pacientů s urémií peritoneální dialýzou, který byl uveřejněn v časopise Münchener Medizinische Wochenschrift. V té samé době krátce poté, co Georg Ganter provedl první klinickou peritoneální dialýzu u lidí, byla také provedena první hemodialýza. A to Georgem Haasem v Giessenu v roce devatenáct set dvacet pět. Hlavní problém té dialýzy, tak jak jí prováděl Haas, bylo, že jí prováděl po velmi krátkou dobu, patnáct až šedesát minut. Pravděpodobně důvody byly bezpečnostní a také problémy a antikoagulací. A pochopitelně takováto krátká hemodialýza měla jen zanedbatelný klinický efekt. Tady vidíte, jak Haasův dialyzátor vypadal. Design je dost podobný přístroji Abela a Rowntreeho. Tady je jiný pohled na Haasův dialyzátor tvořený několika jednotkami. A tady vidíte samotného Haase, jak provádí dialýzu v roce devatenáct set dvacet šest. Ale právě proto, že tyto první dialýzy nebyly dostatečně účinné, tak vlastně klinická dialýza po dalších téměř dvacet let nebyla u pacientů prováděna. Ale pokročily některé další studie, které pak zavedení klinické dialýzy umožnily. Takovým rozhodujícím krokem bylo vyřešení otázky účinného antikoagulancia a zde takovou základní osobností je Jay Maclean, což byl medik, který ve dvaceti šesti letech první popsal antikoagulační fosfolipid z extraktu jater. A jeho učitel William Henry Howell izoloval tu substanci z jater a nazval jí heparin. Víme, že tato látka je dodnes používána jako antikoagulans u pacientů, kteří jsou léčeni dialýzou. Rozvoj akutní a chronické dialýzy začíná teprve na konci druhé světové války a po druhé světové válce a je spojen s osobnostmi Willema Kolffa, Nilse Alwalla, Gordona Murrayho a některých dalších. Willem Kolff, který se dožil téměř sta let, začal s dialýzou u lidí již v roce devatenáct set čtyřicet dva a často bývá citován jeho případ pacientky, kterou zachránil dialýzou v září devatenáct set čtyřicet pět, i když dnes detailní analýza klinických dat té pacientky připouští i možnost, že by byla své akutní selhání ledvin zvládla i bez dialýzy. Nicméně to byla první pacientka, která byla léčena dialýzou a úspěšně léčbu přežila a při tom se i klinicky zlepšila a uzdravila. Šlo o starou ženu s cholecystitidou a anurií po léčbě sulfonamidy, čili byl to typický příklad akutního selhání ledvin. Hlavní indikace dialýzy v průběhu druhé poloviny čtyřicátých a v padesátých letech. Tady vidíte, jak vypadala Kolffova ledvina s rotujícím bubnem, se statickou otevřenou dialyzační lázní. A Kolff byl mediálně velmi úspěšný. Již v roce devatenáct set čtyřicet sedm uveřejnil knihu o nových způsobech léčby urémie, která obecně vzbudila velký ohlas a vedla k tomu, že dialýza začala být zkoušena i na řadě jiných pracovišť. Trochu zapadl přínos jiného průkopníka akutní dialýzy Nilse Alwalla, který dialyzoval svého prvního pacienta krátce po Kolffovi již v září devatenáct set čtyřicet šest. Nils Alwall byl neobyčejně invenční osoba, měl mnoho výborných nápadů z hlediska designu dialyzátorů, z hlediska možností cévních přístupů, které většinou z technických důvodů nebylo možné v době, kdy on s nimi přišel, to znamená v druhé polovině čtyřicátých let, začátkem padesátých let, realizovat. A realizovali je někteří další, po kterých se dnes ta zařízení jmenují a nebo kteří jsou vzpomínáni jako jejich autoři. Tady vidíme Alwellův experimentální deskový dialyzátor, který používal v době druhé světové války. Alwell pracoval i s cívkovými dialyzátory. A tady je další významná osobnost, Gordon Murray, který provedl první úspěšnou hemodialýzu v Severní Americe. Bylo to až po Kolffovi a Alwallovi v Torontu v prosinci devatenáct set čtyřicet šest. A Spojené státy byly ještě o trošku zpožděny. A ta základní osoba, která přivedla dialýzu do Spojených států, byl John Merrill, který se dlouhodobě zajímal o metabolické problémy u pacientů s chronickým akutním selháním ledvin a sehrál hlavní roli v zavedení dialýzy ve Spojených státech. V padesátých letech se postupně objevily první komerčně dostupné dialyzátory. Tady vidíme dialyzátor Brighama a Kolffa, který byl navržený v Bostonu, používal se v padesátých letech v Severní Americe. Tady je Leonard Skeggs, který vyvinul společně s Jackem Leonardsem první klinicky použitelný deskový dialyzátor, i když, jak jste viděli, ten koncept deskového dialyzátoru první vymyslel již nějakou dobu předtím Nils Alwall. A tento dialyzátor patřil pak k nejčastěji používanému v šedesátých až osmdesátých letech dvacátého století. Tady vidíme detaily designu deskového dialyzátoru Skeggse a Leonarda používaného v Seattlu v padesátých letech. Tady jiná varianta používaná v téže době v Pittsburghu. Tady pak komerčně používané deskové dialyzátory vyráběné švédskou firmou Gambro podle návrhu Nilse Alwalla koncem šedesátých let dvacátého století. Velkým problémem akutní a chronické dialýzy byl cévní přístup, kde chirurgické preparace žil vedly k tomu, že po krátké době nebylo možno v dialýzách pokračovat. A zde máme významnou prioritu, protože Josef Erben byl jedním z těch, kteří první pracovali s kanylací velkých žil. A v roce devatenáct set šedesát devět jako první použil kanylaci véna subclavia jako cévní přístup pro hemodialýzu. Na konci padesátých let a na začátku šedesátých let se řešila otázka chronického cévního přístupu, tak aby bylo možné dialyzovat nejenom akutní pacienty, kteří potřebovali několik dialýz, ale i pacienty chronické v dlouhodobém dialyzačním programu. A tady vidíte, že Nils Alwall měl představu externího shuntu, skleněného a gumového arteriovenózního shuntu již v roce devatenáct set čtyřicet osm, ale jak už jsem uvedl, tehdy nebylo možné tento shunt realizovat, protože materiál, který byl k dispozici, nebyl dostatečně netrombogenní. A tak osobou, která je spojená s prvním použitím zevních shuntů, je Belding Scribner, který vyvinul spolu s Waynem Quintonem první shunt k opakovanému použití. Tady vidíte, jak tyto polytetrafluorethylenové shunty Scribnera a Quintona v šedesátých letech vypadaly. A já sám pamatuji, že začátkem osmdesátých let, kdy já jsem začal pracovat, se ještě výjimečně podobné typy používaly. A zde vidíte Stanleye Shaldona, kterého někteří z Vás možná potkali na konferencích Mezinárodní společnosti pro očišťování krve, které se konaly v Praze v roce devatenáct set devadesát devět a dva tisíce sedm, který se obou účastnil. V roce devatenáct set devadesát devět dokonce dostal vyznamenání Karlovy univerzity. A Stanley Shaldon je pokládán za základního průkopníka akutní, ale zejména chronické dialýzy. Nejenom ve Velké Británii, ale vůbec v Evropě a na světě. Také byl jedním z prvních, kdo kanylovali velké žíly. A tady vidíme mladého, tehdy třicetiletého Shaldona při dialýze v Royal Free Hospital v Londýně, kde je dnes umístěna Shaldonova busta před nemocnicí. Jiným základním krokem v umožnění chronické dialýzy bylo vytvoření interního cévního přístupu. A zde základními osobnostmi byli James Cimino, Keith Appel a Michael Brescia, kteří vymysleli radiocefalickou arteriovenózní fistuli jako přístup pro chronickou hemodialýzu, který postupně zcela vytlačil zevní shunty. Zde vidíte, jak taková arteriovenózní fistule, vymyšlená těmito autory, vypadala již v roce devatenáct set šedesát šest. Nelišilo se to příliš mnoho od toho, jak se to provádí dnes. Konec šedesátých a zejména začátek sedmdesátých let znamenal velkou renesanci i peritoneální dialýzy. V této renesanci hráli významnou roli Jack Moncrieff a Robert Popovich a také Karl Nolph. Takže zejména v některých zemích, například v Kanadě došlo k obrovskému rozvoji peritoneální dilalýzy, která v některých oblastech úspěšně kompetovala s podobně se rozvíjející hemodialýzou. Od začátku sedmdesátých let také začly být úspěšně řešeny některé komplikace hemodialýzy. Tím, jak pacienti přežívali, bylo jasné, že se objevují další problémy. Objevuje se kostní choroba, objevuje se těžko kontrolovatelná hypertenze, objevovaly se kardiovaskulární komplikace. A tady v levé části obrázku vidíte extrémní hodnoty krevního tlaku, který měli někteří pacienti, kteří byli léčeni dialýzou. V době, kdy byly jenom velmi omezené možnosti léčby hypertenze, existovala pouze alfa-methyldopa a některá centrální sympatolytika. A u těchto pacientů byla až do osmdesátých let minulého století prováděna bilaterální nefrektomie, která často dramatickým způsobem zlepšila kontrolu krevního tlaku. Jiným důležitým momentem byl objev aktivní formy vitamínu D, 1,25-dihydroxycholecalciferolu, který byl učiněn v roce devatenáct set sedmdesát Fraserem a Kodicekem, kteří také přišli na to, že tato aktivní forma se syntetizuje v ledvině, a vysvětlili tedy, proč je vlastně aktivního vitamínu D u pacientů se selháním ledvin nedostatek a jak tento nedostatek přispívá k rozvoji renální kostní choroby a sekundární hyperparatyreózy. Takovým klíčovým momentem bylo také pochopení souvislosti mezi selháním ledvin a anémií, velmi těžkou anémií, kterou řada těchto pacientů trpěla a která je výrazně limitovala v jejich fyzické aktivitě. Je zase zajímavé, že vždycky, když se podíváme hluboko do minulosti, tak zjistíme, že ty základní koncepty byly objeveny mnohem dříve, než mohla být ta řešení dotažena do konce. Takže první popis hemo-poetického principu v krvi pochází už z roku devatenáct set šest z Francie od Carnota a Deflandra. A v polovině padesátých let Alan Erslev ukázal, že injekce plazmy anemických králíků vyvolává retikulocytózu a vzestup hemoglobinu. Čili bylo jasné, že v té anemické krvi nějaký aktivní princip, který simuluje erytropoézu, existuje. A byl to Eugene Goldwasser, který ne příliš dlouho poté, už v roce devatenáct set padesát sedm zjistil, že tento princip je syntetizován v ledvině. A už v roce devatenáct set sedmdesát šest první připravil a purifikoval erytropoetin. A zde vidíte Josepha Eschbacha, který zemřel zhruba před rokem nebo dvěma a který první klinicky použil rekombinovaný erytropoetin v léčbě pacientů v Seattlu v prosinci roku devatenáct set osmdesát pět. A zde vidíte obrázek z jeho publikace v New England Journal of Medicine z roku osmdesát sedm, kde velmi pěkně ukázal, jaký je vztah mezi dávkou podávaného erytropoetinu a vzestupem hematokritu u dialyzovaných pacientů. Sedmdesátá až devadesátá léta dvacátého století byla charakterizována výrazným růstem počtu pacientů, kteří byli léčeni hemodialýzou. Tady vidíme prevalenci, kde na prvním místě bylo Japonsko, které nemělo transplantační program, protože z náboženských důvodů Japonci nechtějí být transplantováni. Na druhém místě byly Spojené státy, docela výrazně zaostávala Evropa. A v incidentních pacientech ale již od poloviny osmdesátých let Američané z důvodu velkého zastoupení fragilní černošské populace začali Japonce předbíhat. A zde vidíme na příkladu pacientů a příkladu technologie, jak se strašně změnila dialýza mezi rokem devatenáct set šedesát nebo polovinou šedesátých let a začátkem devadesátých let. V šedesátých letech byl typický dialyzovaný pacient mladý, měl obvykle zevní AV shunt, monitory byly obrovské, relativně primitivní, deskový dialyzátor byl velký a málo efektivní a pacienti byli dialyzováni velmi dlouho, často osm hodin i více. V devadesát letech byl typický pacient léčený hemodialýzou úplně odlišný a neliší se příliš od pacienta, kterého léčíme my dnes. Je to obvykle starší člověk, často nad sedmdesát let, přístupem je dost často nějaký dočasný katetr umístěný ve velké žíle, monitor je malý, ale daleko lépe technicky vybavený, s mnoha funkcemi a dialyzátor je prakticky výhradně kapilární, malý, velmi efektivní. A na závěr ještě několik slov o počátcích české nefrologie jako klinického oboru. Pravděpodobně první česká monografie o Brightově chorobě pochází ze II. interní kliniky Všeobecné nemocnice v Praze a hlavním autorem byl doktor Prusík. Vidíte, že kniha se jmenovala Nemoc Brightova. Zmínil jsem, že Brightova nemoc byl termín používaný hluboko do dvacátého století pro chronické onemocnění ledvin. A důležité je všimnout si, že spoluautory této knihy byly některé další významné osobnosti, z nichž je třeba zdůraznit hlavně docenta Vančuru, který měl zásadní význam pro zavedení první akutní hemodialýzy v Praze ve Všeobecné fakultní nemocnici, protože v době, kdy se to stalo, byl právě on přednostou II. interní kliniky. Ale než se dostaneme k prvním dialýzám, tak bych rád ještě zmínil význam kardiorenálních vztahů a význam sledování některých kardiálních parametrů u pacientů, kteří mají onemocnění ledvin, a sledování renálních parametrů u pacientů s onemocněním srdce. Na tomto obrázku vidíme Wernera Forssmanna, který v nemocnici v Eberswalde u Berlína v roce devatenáct set dvacet devět zavedl sám sobě levou kubitální žilou ureterální katetr do pravě síně a provedl vlastně první intravenózní katetrizaci srdce. Čili to byl jistě velmi významný krok, nicméně Forssmann nikdy nic nezměřil a vlastně nebylo úplně jasné pravděpodobně ani Forssmannovi v té první chvíli, k čemu by bylo možné katetrizaci srdce využít. V roce devatenáct set padesát šest přesto získal Forssmann spolu s Richardsem a Cournandem Nobelovu cenu za svojí průkopnickou práci na poli katetrizace srdce. Krátce poté, co Forssmann poprvé katetrizoval v Eberswalde srdce, provedl Otto Klein ve Všeobecné nemocnici jedenáct diagnostických katetrizací srdce s měřením srdečního výdeje založeném na Fickově principu, čili to bylo extrémně průkopnické dílo všeobecně oceňované i Evropskou kardiologickou společností, která nedávno tomuto člověku věnovala speciální přehled, protože na rozdíl od Forssmanna Klein ukázal, jaké jsou obrovské diagnostické možnosti katetrizace srdce. A vlastně na činnost Kleina svým způsobem navázal nejvýznamnější nefrolog první poloviny dvacátého století, zakladatel české klinické nefrologie Jan Brod, který právě vždycky stál na rozhraní mezi kardiologií a nefrologií, mezi nemocemi krevního oběhu a ledvinami. A jeho vědecká práce studovala změny funkce ledvin u pacientů s esenciální hypertenzí a chronickým srdečním selháním. Zde vidíme Jana Broda na snímku někdy z poloviny šedesátých let, v té době už v Ústavu pro choroby oběhu krevního v Krči. Jan Brod je samozřejmě uprostřed dole. Někteří z Vás možná poznali docenta Jirku vlevo nahoře, ale všimněte si muže, který je na druhém místě nahoře vlevo v té zadní řadě, to je Vilém Ganz. Vilém Ganz již v polovině šedesátých let začal studie s možností měření srdečního výdeje termodilucí. Ty první práce na toto téma uveřejnil v Circulation Research někdy v roce devatenáct set šedesát tři nebo šedesát čtyři. V roce šedesát osm podobně jako Jan Brod emigroval a v Los Angeles společně s profesorem Swanem vyvinuli Swan-Ganzův katetr, termodiluční katetr, který je dodnes používán k měření srdečního výdeje. A zde vidíte pamětní článek věnovaný Ganzovi a Swanovi v Circulacion v roce dva tisíce devět. Možná si mnozí z nás neuvědomujeme, jak těsný měl doktor Ganz vztah k Praze, IKEMu a k české nefrologii. A nyní k první dialýze, která se uskutečnila v České republice. Tady ještě jednou vidíte Alwallovu ledvinu z od roku devatenáct set čtyřicet devět a jeho první práci o použití umělé ledviny, která byla publikována v Acta Medica Scandinavica. Ty Alwallovy studie o umělé ledvině sledoval na II. interní klinice v Praze profesor Vančura. A zejména mladý lékař doktor Chytil a student Severin Daum. Vstoupili do kontaktu s Nilsem Alwallem a s pomocí tehdejšího ministerstva zahraničního obchodu se jim podařilo dostat v roce devatenáct set padesát pět Alwallovu umělou ledvinu do Prahy. A v prosinci devatenáct set padesát pět tento první dialyzační tým provedl první akutní dialýzu v Praze a tehdejším Československu. A je třeba zdůraznit, že Praha byla teprve čtvrté místo v Evropě, kde vůbec byla akutní dialýza provedena. Tady vidíte nějaké další obrázky. První dialýzu, kde vzadu vidíme doktora Chytila a vpředu medika Dauma. A tady na tomto zajímavém snímku vidíme vedle primářky Lachmanové po pravé straně první v Česku dialyzovanou pacientku, která tehdy byla léčena pro otravu sublimátem použitou v sebevražedném úmyslu. A tady vidíte, že o čtyřicet let později byla stále ve velmi dobrém stavu. Nalevo je pacientka v té době nejdéle dialyzovaná chronickou dialýzou v České republice a bylo to celých třicet sedm let. Ty technologické vymoženosti, které postupovaly v padesátých a šedesátých letech postupně dorazily i do Prahy, takže v šedesátých letech se používal v Praze například tento typ Kiilova dialyzátoru. A zde bych znovu chtěl připomenout několik významných osobností české nefrologie a na prvním místě profesora Erbena, který měl možnost v šedesátých letech pracovat s Willémem Kolffem v Clevelandu. Tady ho vidíme na snímku s profesorem Kolffem. Profesor Kolff je stojící nejvíce vlevo, profesor Erben v popředí. A už jsem zmínil jeho obrovský přínos pro využití subclaviálních katetrů jako cévního přístupu pro dialýzu. A je třeba připomenout a ještě to ukážu, že Hradec Králové byl také místo, kde byla provedena v České republice první transplantace ledvin už v roce devatenáct set šedesát. Další osobností, kterou bychom neměli zapomenout, byl profesor Albert Válek, který byl v sedmdesátých a osmdesátých letech velkým průkopníkem hemodialýzy a byl také velmi mezinárodně akceptován. A to se odrazilo v tom, že se mu podařilo přivést do Prahy kongres Evropské renální asociace, který se konal v roce devatenáct set osmdesát. A klíčovou osobnostní české nefrologie druhé poloviny dvacátého století byl nepochybně Otto Schück, který se vždy zajímal zejména o fyziologii ledvin, vyšetřovací metody u nemocí ledvin. Dlouhá léta vedl subkatedru nefrologie Institutu pro doškolování lékařů a dodnes zůstává aktivní a stimulující osobností. Přestože máme vždycky pocit, že sedmdesátá, osmdesátá léta byla dobou, kdy jsme dialyzační metody příliš nerozvíjeli, a byla to určitě doba, kdy jsme za světem jaksi zaostali. Vidíte, že i v této době počty dialýz stoupaly, i když k tomu strmému růstu došlo pochopitelně až po roce devatenáct set devadesát. V čem jsme ale vždycky patřili mezi evropskou špičku, byla transplantologie. A přestože rozhodně nemám ambici o dějinách transplantologie hovořit, protože k tomu nejsem kompetentní, tak i v tomto sdělení musím zmínit, že po té první transplantaci ledvin, která byla provedena v roce devatenáct set padesát čtyři v Bostonu, poměrně brzy byla provedena transplantace ledvin v Československu. Už v roce devatenáct set šedesát jedna v Hradci Králové. A od roku devatenáct set šedesát šest byl zahájen velmi úspěšný transplantační program v dnešním IKEM v Praze. A tady na obrázku vidíte pana Pavlíka, který byl prvním transplantovaným pacientem a dostal svoji ledvinu od své matky. A tady vidíte, že i v té době těch sedmdesátých, osmdesátých let se dařilo transplantační program rozvíjet a že počty transplantací, které byly v té době provedeny v Československu, dosahovaly poměrně slušných čísel, kolem sto třiceti, sto čtyřiceti za rok. Samozřejmě se situace velmi dramaticky změnila po roce devatenáct set devadesát, kdy došlo ke strmému růstu počtu dialýz, počtu dialyzačních středisek, jejich vybavenosti. Byla odstraněna stará, často už zaostalá technika, byla nahrazena moderní technikou. Zde vidíte některé typy dialyzátorů používaných v posledních desetiletích. A hlavně ty nové dialyzační přístroje zajistily pacientům podstatně větší bezpečnost. Monitorují řadu parametrů, které umožňují, aby bezpečně byli dialyzováni i pacienti v mnohem horším stavu, mnohem starší, s mnohem větším počtem komorbidit, než byli poměrně zdraví lidé, jejichž jediným problémem bylo selhání ledvin, kteří byli dialyzováni v šedesátých a sedmdesátých letech. Nezbývá mi tedy, než uzavřít, že historie náhrady ledvin je sice krátká, ale je to téma opravdu fascinující. Jak se podařilo tuto složitou otázku úspěšně vytvořit a překonat tolik překážek, které tomuto úspěšnému řešení stály v cestě. Nicméně to nadšení z toho, co se dokázalo, nemůže zakrýt to, že nemůžeme být s výsledky této léčby dosud příliš spokojeni, protože mortalita pacientů stále zůstává vysoká, kvalita života pacientů vždycky není nejlepší. A to, co poslední roky řeší a ne vždy úplně úspěšně, je otázka, zda nové technologie mohou přispět zlepšení kvality života a prodloužení života pacientů a zda by podobný výsledek mohla přinést lepší léčba komplikací chronického onemocnění ledvin. Na druhé straně je třeba zdůraznit i v tomto sdělení, které bylo věnováno především náhradě funkce ledvin, že hlavním cílem nefrologie určitě není řešit náhradu funkce ledvin, ale selháním ledvin předejít. Cílem by tedy měla být časná diagnostika a lepší léčba nemocí ledvin. A i když tam také zbývá ještě mnoho udělat, tak se jistě tyto možnosti v posledních letech zlepšily a dnes dokážeme u řady pacientů progresi chronického onemocnění ledvin zpomalit a některé typy chronického onemocnění ledvin stabilizovat, takže se pacienti náhradě funkce ledvin mohou dokonce i úplně vyhnout. Děkuji Vám za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Pro nefrology ledviny znamenají vyšetřovat kreatinin, ale tubulární funkce velkou oblibu nemají. Přednáška přináší historii znalostí o tubulárních funkcích a vnitřním prostředí a vysvětluje metody a důležitost sledování vnitřního prostředí. Udržování elektrolytové homeostázy vnitřního prostředí závisí významně na regulaci intenzity tubulárního transportu jednotlivých elektrolytů. Přednáška je vhodná i pro studenty medicíny.

Přehledná přednáška plná fotografií a historických dokumentů přináší pohled na 60 let historie dialyzační léčby ve světě a v České republice. 

Přednáška zazněla na Pracovním setkání onkologů a chirurgů (nejen) Jihomoravského kraje a přináší přehled perkutánních a intravaskulárních metod a jejich užití v léčbě  metastazujícího karcinomu kolorekta.