Vyšetření osteoporózy

Jak můžeme osteoporózu diagnostikovat?


Cílem vyšetřovacích metod u osteoporózy je zobrazení struktury kostí. Na základě znalosti obrazu mikro i makroarchitektury kostní tkáně je možno dále usuzovat na mechanickou odolnost. Spolehlivě se dá zhodnotit množství kostní hmoty, což se ovšem nedá říci o hodnocení kostní kvality, pro kterou nelze zvolit dostatečně průkaznou diagnostickou zobrazovací metodu.

Snížené množství kostního minerálu lze pak pokládat pouze za další rizikový faktor. Není totiž možno spolehlivě říci, že při dané hodnotě kostního minerálu dojde se stoprocentní pravděpodobností ke zlomenině.

Zobrazovací metody

Zobrazovací metody se mohou využívat nejen k "pouhé" diagnostice (určení nemoci), ale i k hodnocení úspěchů léčby. Obecně se dá říci, že by měl být vyšetřen každý, kdo utrpěl zlomeninu kosti po působení nepřiměřeně malé úrazové síly a u koho byla zjištěna zlomenina obratle neúrazového původu.

Diagnostická vyšetření množství kostního minerálu jsou velmi důležitá u lidí starších než 65 let. Totéž se týká i mladších žen, které jsou již po menopauze (přechodu) a mají alespoň jeden z rizikových faktorů (kouření, osteoporotická zlomenina u rodičů, opakované pády, imobilizace, BMI pod 20). Obsah minerálu ve skeletu (celé kostře) se stanoví v g/cm2. Možností je i stanovit souhrnný objem kostního minerálu, také v g/cm3.


Osteologická pracoviště


Osteologická pracoviště pečují o pacienty, u kterých byla diagnostikována osteoporóza, zatímco osteologické poradny poskytují péči i těm, kteří patří do některé z rizikových skupin.

V osteologické poradně se stanoví diagnóza a stupeň osteoporózy, určí se její příčina. V rámci hodnocení diagnózy je nutné rozlišit jednotlivé poruchy mineralizace kostní tkáně.

Jak probíhá vyšetření?

 • Odběr anamnézy, při kterém se lékař zeptá na zdravotní obtíže v minulosti i v současnosti, na nemoci, které se vyskytly v rodině, zajímají jej také alergie či kouření a zjišťuje, jaké léky vyšetřovaný užívá.
 • Fyzikální vyšetření, při kterém lékař vyšetřuje pohledem, pohmatem, poklepem a poslechem.
 • Denzitometrické vyšetření, které umožní zjistit hustotu kosti.


 • Laboratorní vyšetření krve
  je nezbytné pro posouzení celkového stavu pacienta. Zjišťuje se hladina vápníku, fosforu a hořčíku v krvi, dále krevní obraz a rychlost sedimentace, další ukazatele umožňují posoudit rychlost novotvorby a odbourávání kostní tkáně.
 • Rentgen páteře, pokud nebyl ještě proveden.

Čím se dále osteolog
ická pracoviště zabývají?

 • Návrhem a vedením léčby a předpisem léků
 • Sledováním účinnosti léčby
 • Informováním pacienta s osteoporózou o nutných režimových opatřeních
 • Nácvikem podpůrných rehabilitačních cviků
 • Prevencí osteoporózy


Jak je to s hrazením péče v osteologickém centru?

Denzitometrické vyšetření je hrazeno pojišťovnou v případě, že vás k němu doporučí lékař. Lze jej také provést na vlastní žádost pacienta, v tomto případě se cena pohybuje kolem 500 korun. Můžete se také obrátit na lékaře v osteologické poradně, který zhodnotí rizikové faktory a doporučí vás k léčbě. Denzitometrické vyšetření bývá i součástí preventivních programů některých podniků a zdravotních pojišťoven.

Předpokladem pro přijetí do osteologické poradny je absolvované denzitometrické vyšetření a doporučení lékaře. U žen je také nutný gynekologický nález. Lékaři mohou ještě požadovat rentgen bederní a hrudní páteře, který byl proveden nejdéle před třemi roky. Pokud jej nemáte, v nemocnici vám páteř nově zrentgenují.


Přehled vyšetřovacích metod


Metody sloužící k určení množství kostního minerálu


DXA

Dvouenergiová rentgenová absorpciometrie je v současné době jednou z nejčastěji používaných metod, využívá dvou typů energií záření. Tato metoda je zároveň spojena s nízkou radiační zátěží.

QCT

Kvantitativní výpočetní tomografie umožňuje měření objemu kostní hmoty, hodnotí se v oblasti bederní páteře či hlavice kosti stehenní. Toto vyšetření však představuje pro vyšetřovaného vyšší radiační zátěž.

QUS

Kvantitativní ultrasonometrie přináší oproti výše uvedeným vyšetřením i informace o kvalitě a struktuře kosti. Jedná se o ultrazvukové vyšetření kostní tkáně. U tohoto typu vyšetření je eliminována radiační zátěž.

Výsledky měření

Zjištěné výsledky se vztahují k hodnotám získaným ze studií zdravé populace. Vyšetření provádějí specializovaná pracoviště. Pokud máte podezření, že byste mohl/a být ohrožena osteoporózou, doporučujeme nejprve poradu s vaším gynekologem nebo praktickým lékařem.


Denzitometrie: stanovení hustoty kostní tkáně


Denzitometrické vyšetření se používá ke stanovení hustoty kostní tkáně a k určení množství minerálů v kostech. Lékař toto vyšetření předepíše lidem, u kterých se objeví podezření na osteoporózu. Denzitometrie je bezbolestné vyšetření, které pacienta nikterak nezatěžuje. Díky denzitometrickému vyšetření je lékař schopen odhadnout, jak velká jsou rizika zlomenin spojených s osteoporózou.

Nejčastěji se používá metoda rentgenové absorpční fotometrie využívající energie dvou paprsků (DXA). Metoda DXA se používá ke zjištění hustoty kostí v dolní oblasti páteře a v kyčlích, někdy také kostí zápěstí, prstů a paty. Lze ji využít i ke sledování účinnosti léčby osteoporózy a monitorování stavu kostí nemocného.

Denzitometr

Vyšetření provádí lékař na specializovaném radiologickém pracovišti ve větší nemocnici. Existují dva typy denzitometrů:

 • Centrální denzitometr je zařízení, které se skládá z velké ploché desky a pohyblivého ramena, které je zavěšeno nad ní. Používá se ke sledování hustoty kostí páteře a pletence pánevního.
 • Periferní denzitometr je zařízení mnohem menší ve tvaru malé krabice, s otvorem, do kterého pacient vloží ruku nebo nohu. Používá se k měření hustoty kostí zápěstí, paty nebo prstů.


V den vyšetření můžete normálně jíst, neměli byste však brát žádné potravinové doplňky nebo léky obsahující kalcium. Před vyšetřením odložte šperky, brýle a kovové předměty, protože by mohly výsledek vyšetření zkreslit. Denzitometrické vyšetření se neprovádí v průběhu těhotenství. Pokud nemůžete vyloučit, že jste těhotná, informujte svého lékaře.

Údaje získané vyšetřením posoudí radiolog, tedy lékař specializovaný na provádění a hodnocení rentgenových vyšetření. Výsledky pak pošle lékaři, který vám vyšetření předepsal.

O hustotě vašich kostí vypovídají dva údaje:

 • T-skóre vyjadřuje odchylku výsledku vašeho vyšetření od tabulkové hodnoty kostní minerální denzity mladých zdravých jedinců stejného pohlaví. Hodnota vyšší než –1 se považuje za normální, hodnoty mezi –1 a –2,5 jsou hodnoceny jako osteopenie, první stadium řídnutí kostí. Pokud je T skóre nižší než –2,5, odpovídá osteoporóze. T skóre se používá k vyjádření rizika zlomeniny.
 • Z-skóre porovnává výsledek vašeho vyšetření s průměrnými hodnotami u osob stejného pohlaví i věku.

Denzitometrické vyšetření umožní lékaři vyhodnotit úbytek kostní hmoty a také přesněji stanovit diagnózu a doporučit nemocnému režimová opatření, případně zahájit účinnou léčbu osteoporózy.

Kam dál

Klíčová slova: osteoporóza